Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konferencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawa do ochrony danych:

 1. Administrator
  Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
  Z administratorem można kontaktować się:
  – listownie: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsku,
  – telefonicznie (na nr tel. właściwego Dziekanatu)
  – przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem politechnikagdanska/SkrytkaESP
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl.
  Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw;
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez 90 dni od zakończenia Konferencji lub do momentu zgłoszenia przez Państwa wniosku:

 1. Odbiorcy danych

Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa (sądy, policja); Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza EOG
 2. Profilowanie

Państwa dane nie będą profilowane

Select your currency
EUR Euro